Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội bị xử phạt

Quyền Trung
Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 29/03/2023 13:03 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 190/QĐ-XPHC ngày 24/3/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (địa chỉ: Km9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
hanoi-milk-1680055711.jpg
Công ty Cổ phần sữa Hà Nội (Ảnh: Internet)

Theo đó, Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội bị phạt tiền 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội công bố thông tin (CBTT) sai lệch đối với các khoản mục “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi”, “Các khoản phải thu ngắn hạn”, “Chi phí quản lý”, “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” trên Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán; đối với số liệu Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên BCTC Quý 4 năm 2021 so với BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, Quyết định xử phạt của UBCKNN còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội: Buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với các thông tin đã CBTT sai lệch trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán, BCTC Quý 4 năm 2021, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP./.