Quảng Ninh với mục tiêu trở thành tỉnh học tập năm 2025

Quyền Trung
Ngày 6/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai Thông báo số 1227-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong đó mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh học tập, có ít nhất 2 thành phố Hạ Long và Uông Bí tham gia mạng lưới học tập toàn cầu của UNESCO. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

1

 Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh hết sức chăm lo cho công tác giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tính đến hết năm 2023, đa số các chỉ tiêu, mục tiêu về xây dựng xã hội học tập đặt ra đến năm 2025 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Quảng Ninh phấn đấu thực hiện mục tiêu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1227-TB/TU ngày 4/5/2024 sẽ xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh học tập, có ít nhất 2 thành phố Hạ Long và Uông Bí tham gia mạng lưới học tập toàn cầu của UNESCO; 100% các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị toàn tỉnh là đơn vị học tập; 100% gia đình, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được công nhận danh hiệu Gia đình học tập tiêu biểu.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và địa phương đã phân tích những hạn chế, tồn tại về những tiêu chí, chỉ tiêu cần phải đạt được để công nhận tỉnh học tập, 2 thành phố Hạ Long và Uông Bí được UNESCO xem xét công nhận tham gia mạng lưới học tập toàn cầu như: Tỷ lệ người dân học đại học; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu xã, phường, thị trấn học tập; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa…

2

 Đại diện Phòng GD&ĐT TP Uông Bí phát biểu tại cuộc họp.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1227-TB/TU, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương cần nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong triển khai một cách cẩn trọng, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp để đảm bảo các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT về công nhận cộng đồng học tập cấp tỉnh và công nhận thành phố cộng đồng học tập toàn cầu do UNESCO điều hành, trong đó, tập trung cho công tác tự đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định, xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, lợi ích của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập, cộng đồng học tập; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng thực hiện mục tiêu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1227-TB/TU, đạt được toàn bộ các chỉ tiêu, tiêu chí do Trung ương và UNESCO ban hành.

Cao Quỳnh