Quảng Ninh: Phát động cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 2024

Quyền Trung
Chiều 29/3, tại TP Hạ Long, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý I năm 2024 và phát động cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Ninh 2024.

Tại hội nghị đã thông tin quán triệt về chuyên đề “Phương hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới”; nội dung và định hướng triển khai Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

1

 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Ninh phát động và công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2024. Cuộc thi nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Mọi công dân Việt Nam trong tỉnh, ngoài tỉnh, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn tỉnh có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi. Tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia dự thi dạng viết và tối đa 3 tác phẩm dự thi dạng báo nói/báo hình/video clip. Các tác phẩm và hồ sơ dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. Điện thoại 080.33198. Email: thivietchinhluan35quangninh@gmail.com. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/6/2024 (tính theo dấu bưu điện).

2

 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại hội nghị

.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị: Ban Chỉ đạo 35 các cấp cụ thể hóa các nội dung được thông tin quán triệt tại hội nghị phù hợp với tình hình địa phương đơn vị; đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các luận điệu sai trái, thông tin xấu độc. Tiếp tục thông tin tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên, nhân dân với thông tin xấu độc, luận điệu sai trái; thực hiện hiệu quả phương châm: “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; tăng cường lan tỏa những kết quả nổi bật trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thành quả phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Cùng với cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức tích cực tham gia cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Ninh 2024, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh" và Nghị quyết 17 ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.

Hồng Việt-Hữu Tuân