Quảng Ninh: Nhanh chóng nghiên cứu xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Quyền Trung
Sáng 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe tổng thể, cho ý kiến đóng góp hoàn thiện Đề án Phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và Phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dưới sự định hướng của đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến để hoàn thiện các nội dung của Đề án Phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và Phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các tài liệu liên quan. Trong đó tập trung vào việc nghiên cứu thành lập, xây dựng và thống nhất phương thức hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh; mục tiêu cụ thể cho việc phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp của tỉnh; chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo…

Cùng với đó là vấn đề định hướng và các tiêu chí cụ thể để lựa chọn sản phẩm chủ lực; phương thức xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, thương hiệu tỉnh Quảng Ninh; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và triển sản phẩm chủ lực gắn với chuyển đổi số toàn diện, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới và các quy hoạch chung của tỉnh vừa được phê duyệt…


Đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Cho ý kiến kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tham gia xây dựng Đề án cần cập nhật các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của từng nội dung theo các nghị quyết mới của tỉnh và các quy hoạch chung vừa được phê duyệt. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đến nội dung nghiên cứu xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bên liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia góp ý, nhanh chóng hoàn thiện các nội dung của Đề án và các tài liệu liên quan, báo cáo lại Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua.