Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần III (Nhiệm kỳ 2023-2028)

Quyền Trung
Được sự đồng ý, cho phép của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học Công nghệ, Hội trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam (VAYSE) tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội vào ngày 19/1/2023

Đoàn chủ tịch Đại hội được bầu ra chủ trì Đại hội

Đại hội của VAYSE diễn ra trong bối cảnh mà các trào lưu hướng tới Cách mạng Công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực đang diễn ra mạnh mẽ. Chính vì vậy, cương lĩnh hành động của VAYSE trong nhiệm kỳ mới cũng là tập trung vào đổi mới sáng tạo và Cách mạng Công nghiệp 4.0.