Chậm nộp phạt vi phạm hành chính sẽ phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày

Quyền Trung
Theo Thông tư 18 của Bộ Tài chính, quá thời hạn cá nhân, tổ chức sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tư số 18/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ 5/5/2023 và thay thế Thông tư số 152/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN bảo đảm hoạt động các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 7/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính; người có thẩm quyền xử phạt, Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan…

Về hình thức thu, nộp tiền phạt, Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định, trường hợp nộp bằng tiền mặt trực tiếp, thì ngày xác định nộp là ngày Kho bạc Nhà nước, hoặc ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, hoặc người có thẩm quyền thu tiền phạt theo quy định. Trường hợp nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản, ngày xác định nộp là ngày người nộp phạt nhận được thông báo giao dịch tiếp nhận khoản tiền nộp phạt thành công.

non tien vi pham hanh chinh muon bi tinh lai 005 phan tram moi ngay

Về quy trình, thủ tục thu, nộp, Thông tư 18 hướng dẫn, việc thu tiền phạt phải căn cứ vào quyết định xử phạt của người có thẩm quyền theo quy định. Khi nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước, hoặc ngân hàng thương mại… cá nhân, tổ chức phải xuất trình quyết định xử phạt, nộp đúng số tiền và thời hạn trong quyết định xử phạt. Trường hợp chuyển khoản thì thông tin phải bao gồm nội dung nộp phạt, số quyết định và ngày quyết định xử phạt, tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt.

Người thu tiền phạt trực tiếp phải lập bảng kê theo mẫu và nộp toàn bộ vào Kho bạc Nhà nước theo quy định. Người bị xử phạt phải xuất trình hoặc gửi chứng từ thu, nộp để nhận lại các giấy tờ tạm giữ.

Theo Thông tư 18, quá thời hạn cá nhân, tổ chức sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Số ngày chậm nộp bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp phạt đến trước ngày nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thông tư 18/2023/TT-BTC cũng quy định không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính khi vẫn đang trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt; trong thời gian xem xét, quyết định miễn, giảm phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần. Trường hợp nộp phạt bằng chuyển khoản thì phải căn cứ vào quyết định xử phạt, số ngày chậm nộp để tính và nộp.

Thông tư 18 cũng quy định các khoản chi đặc thù. Cụ thể, đối với chi phí mua tin (nếu có) của mỗi vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt và tiền bán tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước và tối đa không quá 5 triệu đồng. Riêng đối với xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức chi mua tin mỗi vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt và tiền bán tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước và tối đa không quá 50 triệu đồng.